• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 57  
 
1 8 6 5 4 9 7 9
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Khoa học Biển và Hải đảo Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ Khoa Khoa học biển và hải đảo - từ 01/06/2018 (08/06/2018)

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng khoa Khoa học biển và hải đảo, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,


Chức năng, Nhiệm vụ của Khoa (09/03/2015)

Khoa Khoa học Biển và Hải đảo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực biển, hải đảo và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (2/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn