• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 58  
 
1 8 6 5 4 9 8 0
 
 
Khoa học Công nghệ Quy chế + Biểu mẫu
Mẫu báo cáo nội dung nghiên cứu (27/04/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn (20/04/2020)

Hướng dẫn cách trình bày tài liệu tham khảo và trích dẫn được quy định trong Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (25/03/2020)

Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý.


Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" (25/03/2020)

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"


Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (25/03/2020)

Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường và Phân hiệu của Trường gồm chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác trong và ngoài nước, hoạt động nghiên cứu khoa học của tất cả mọi đối tượng tham gia học tập, làm việc và nghiên cứu tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (25/03/2020)

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.


Biểu mẫu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Cấp Quốc Gia (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.


Biểu mẫu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Biểu mẫu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Cấp Cơ sở sử dụng Ngân sách Nhà nước (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Biểu mẫu Nghiên cứu Khoa học Sinh viên (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


Biểu mẫu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Cấp Cơ sở hỗ trợ kinh phí thực hiện (24/03/2020)

Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-TĐHHN ngày 01/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (11/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn