• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 56  
 
1 8 6 5 2 6 8 0
 
 
Sinh Viên
Quyết định Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên (16/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020 (16/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Quyết định Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2019-2020 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (16/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Thông báo Về việc triển khai công tác quản lý sinh viên, học viên (16/10/2019)

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Thực hiện Công văn số 3875/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh,sinh viên năm học 2019 - 2020.


Quyết định Khen thưởng năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 6, 7, 8; Đại học liên thông chính quy khóa 8 (15/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởngBộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;


Quyết định Cấp học bổng cho sinh viên Đại học chính quy khóa 6, 7, 8; Đại học liên thông chính quy khóa 8 học kỳ II năm học 2018 - 2019 (15/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học vàtrung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


Quyết định Công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm, năm học 2018 - 2019 các lớp Đại học chính quy khóa 6,7,8; Liên thông Đại học chính quy khóa 8 (15/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 02 năm 2018 của Bộtrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 4297/QĐ-TĐHHN, ngày 18 tháng 12 năm 2015 củaHiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định về đánh giá điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệchính quy tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Thông báo Thực hiện Cơ chế một cửa liên thông đối với người học (15/10/2019)

Nhằm mục đích hỗ trợ người học trong thời gian học tập tại TrườngĐại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Nhà trường thông báo thựchiện cơ chế một cửa liên thông đối với người học như sau:


Thông báo Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm, học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, Khen thưởng năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính quy khoá 6, 7, 8, đại học liên thông chính quy khoá 8; miễn giả (04/10/2019)

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 2 và cả năm, học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, khen thưởng năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính quy khoá 6, 7, 8, đại học liên thông chính quy khoá 8; Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập từ kỳ I năm học 2019-2020 cấp trường họp ngày 02 tháng 10 năm 2019. Nhà trường thông báo:


Thông báo nộp và đối chiếu bằng tốt nghiệp PTTH đối với sinh viên đại học khóa 8 (05/09/2019)

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BDGĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Sinh viên khi trúng tuyển vào học tại trường phải nộp bằng tốt nghiệp PTTH bản sao (công chứng). Để có cơ sở công nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cho sinh viên. Nhà trường thông báo về việc nộp và đối chiếu bằng tốt nghiệp PTTH đối với sinh viên đại học, cao đẳng cụ thể như sau:


Thông báo Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019 - 2020 (05/09/2019)

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 201 5 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ; Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thƣơng binh và xã hội hƣớng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trƣờng đào tạo công lập; Nhà trƣờng thông báo về việc nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cụ thể nhƣ sau:


Câu hỏi viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đại học chính quy khoá 9, Bản cam kết, Phiếu khảo sát (29/08/2019)

Câu hỏi viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đại học chính quy khoá 9, Bản cam kết, Phiếu khảo sát


Cuốn những điều cần biết về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với sinh viên đại hoc hệ chính quy (26/08/2019)

Cuốn những điều cần biết về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với sinh viên đại hoc hệ chính quy


Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 điều chỉnh (19/08/2019)

Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 điều chỉnh


Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10 (14/08/2019)

Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá chuyên đề 3,4,5,6,7,8,9,10


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (456/31)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn