• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 59  
 
1 8 6 5 4 8 1 1
 
 
Sinh Viên Học phí và miễn giảm học phí
Quyết định Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên (16/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Quyết định Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020 (16/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Quyết định Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2019-2020 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (16/10/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


Thông báo Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019 - 2020 (05/09/2019)

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 201 5 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ; Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thƣơng binh và xã hội hƣớng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trƣờng đào tạo công lập; Nhà trƣờng thông báo về việc nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cụ thể nhƣ sau:


QĐ mức thu học phí năm học 2019-2020 (08/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;


V/v: Nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (lần 2) (29/03/2019)

Ngày 18 tháng 2 năm 2019 Nhà trường đã có Thông báo số 504/TB-TĐHHN về việc nộp học phí kỳ II năm học 2018 – 2019, theo đó hạn nộp học phí kỳ II năm 2018 – 2019 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2019. Tính đến hết ngày 26/3/2019 học viên, sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 (danh sách kèm theo). Nhà trường yêu cầu cho các học viên, sinh viên còn nợ học phí phải nộp học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2019. Riêng đối với lớp ĐH6T sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 30/3/2019. Sau thời hạn trên học viên, sinh viên không hoàn thành việc đóng học phí sẽ không được vào thi các học phần của học kỳ II năm học 2018-2019.


V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ II năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (26/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ/CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 2, năm học 2018-2019 (19/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2018 - 2019 (14/02/2019)


THÔNG BÁO V/v Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 2 năm học 2018-2019 (29/11/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 2, năm học 2018-2019 (31/10/2018)


QUYẾT ĐỊNH V/v Miễn, giảm học phí từ học kỳ I năm học 2018-2019 và các học kỳ tiếp theo cho sinh viên (12/10/2018)


THÔNG BÁO V/v: Đôn đốc học viên, sinh viên nộp học phí học kỳ I, giai đoạn 1 năm học 2018-2019 (02/10/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp học phí kỳ 1- giai đoạn 1, năm học 2018-2019 (27/08/2018)


THÔNG BÁO V/v Nộp hồ sơ xin xét miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội Đối với sinh viên các khóa đại học khóa 5, 6, 7; Đại học liên thông chính quy khóa 7, 8 và cao đẳng khóa 15 - học kỳ I năm học 2018 - 2019 (21/08/2018)


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (45/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn