• Thay đổi đường link truy cập cổng thông tin sinh viên bằng tên miền: dangky.portal.portal.hunre.edu.vn/cmcsoft.iu.web.info/login.aspx
    
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 41  
 
1 8 6 5 2 5 7 0
 
 
Các Khoa - Bộ môn Khoa Khoa học Biển và Hải đảo Cơ cấu tổ chức
Hội đồng khoa Khoa Khoa học biển và Hải đảo (12/06/2018)

Hội đồng Khoa Khoa học biển và Hải đảo được thành lập theo quyết định số 1737/QĐ-TĐHHN về việc Công nhận Hội đồng Khoa, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Khoa của các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.


Cơ cấu tổ chức Khoa Khoa học biển và hải đảo - từ 01/06/2018 (08/06/2018)

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT, ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng khoa Khoa học biển và hải đảo, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,


Hội đồng khoa, khoa Khoa học biển và hải đảo (30/08/2017)

Căn cứ theo Quyết định số 1737/QĐ-TĐHHN về việc công nhận Hội đồng khoa, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng khoa của các Khoa, Bộ môn.


Cơ cấu tổ chức của Khoa (04/10/2014)

Bộ môn Khoa học biển được thành lập theo Quyết định số 330/QĐ-TĐHHN ngày 27/02/2013 về việc thành lập bộ môn Khoa học biển của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/6 về chức năng nhiệm vụ của trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bộ môn Khoa học Biển chính thức được nâng cấp lên thành Khoa Khoa học Biển và Hải đảo.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (4/1)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 Tác nghiệp

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tell: 024.38370598, Fax: 024.38370597, Email: dhtnmt@hunre.edu.vn